Bineaqro

Anamur

Badımcan

Tip (sort): Badımcan

Rəng: tünd bənövşəyi

Yetişkənlik: çox tezyetişən

Əkin şəraiti: polietilen tipli istixanalar və açıq sahə

Davamlılıq: yarpaq solğunluğu